Board logo

标题: 15.9.2018(六) 新加坡滨海花园庆中秋(五) [打印本页]

作者: 友赏来了    时间: 2018-9-24 22:42     标题: 15.9.2018(六) 新加坡滨海花园庆中秋(五)

15.9.2018(六) 新加坡滨海花园庆中秋(五)


                                                附件:


                                   

[ 本帖最后由 友赏来了 于 2018-9-24 23:07 编辑 ]
作者: 友赏来了    时间: 2018-9-24 22:59

请点击照片,谢谢。
作者: 友赏来了    时间: 2018-9-24 23:03

现做现卖手工艺人:

图片附件: IMG_1650.JPG (2018-9-24 23:03, 192.33 K) / 该附件被下载次数 81
http://sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=72564


欢迎光临 随笔南洋网 (http://sgwritings.com/bbs/) Powered by Discuz! 5.0.0