Board logo

标题: 一股泉水 [打印本页]

作者: 高澈    时间: 2018-11-16 12:00     标题: 一股泉水

《一股泉水》                                               
                                               

一股泉水
细细流
融合天地正气
饮出三山豪情
破瘴气


一股泉水
纯净净
穿透土地愁肠
三十多载枯萎的梦醒
张开眼


一股泉水
响铿锵
惊雷于无声
朽木雕上彩
探出新苗头


弯曲膝盖的痛
写上泪脸 呼苍天
梨花雨 鱼白露池岸
激情潺潺投入
一股泉水
欢迎光临 随笔南洋网 (http://sgwritings.com/bbs/) Powered by Discuz! 5.0.0