Board logo

标题: 剪报集锦073 - 垂死的天鹅巴芙罗娃〔上〕 [打印本页]

作者: 苏杭    时间: 2018-12-20 14:29     标题: 剪报集锦073 - 垂死的天鹅巴芙罗娃〔上〕

原载於南洋商报《商余》版〔07.01.1977〕,苏杭译

[ 本帖最后由 苏杭 于 2018-12-20 14:40 编辑 ]

图片附件: pc060a.jpg (2018-12-20 14:40, 148.21 K) / 该附件被下载次数 52
http://sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=72887


作者: 苏杭    时间: 2018-12-20 14:31

。。。。。。续上。。。。。。

图片附件: pc060b.jpg (2018-12-20 14:31, 240.14 K) / 该附件被下载次数 49
http://sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=72885


作者: 苏杭    时间: 2018-12-20 14:32

。。。。。。续上。。。。。。

图片附件: pc060c.jpg (2018-12-20 14:32, 201.66 K) / 该附件被下载次数 50
http://sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=72886


作者: 苏杭    时间: 2018-12-20 14:45

垂死的天鹅巴芙罗娃

图片附件: 巴芙罗娃.jpg (2018-12-20 14:45, 35.24 K) / 该附件被下载次数 48
http://sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=72888


欢迎光临 随笔南洋网 (http://sgwritings.com/bbs/) Powered by Discuz! 5.0.0