Board logo

标题: 剪报集锦075 - 垂死的天鹅巴芙罗娃〔下〕 [打印本页]

作者: 苏杭    时间: 2018-12-22 14:01     标题: 剪报集锦075 - 垂死的天鹅巴芙罗娃〔下〕

原载於南洋商报《商余》版〔10.01.1977〕,苏杭译

[ 本帖最后由 苏杭 于 2018-12-27 10:31 编辑 ]

图片附件: pc062a.jpg (2018-12-22 14:01, 248.82 K) / 该附件被下载次数 46
http://sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=72893


作者: 苏杭    时间: 2018-12-22 14:02

。。。。。。续上。。。。。。

图片附件: pc062b.jpg (2018-12-22 14:02, 210.83 K) / 该附件被下载次数 42
http://sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=72894


作者: 苏杭    时间: 2018-12-22 14:03

。。。。。。续上。。。。。。

图片附件: pc062c.jpg (2018-12-22 14:03, 247.15 K) / 该附件被下载次数 43
http://sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=72895


作者: 苏杭    时间: 2018-12-22 14:07

垂死的天鹅 安娜●巴芙罗娃〔Anna Pavlova〕

[flash]https://www.youtube.com/v/tkFSBkl9mmo[/flash]
欢迎光临 随笔南洋网 (http://sgwritings.com/bbs/) Powered by Discuz! 5.0.0