Board logo

标题: [原创] 牛年祝福 [打印本页]

作者: 苏杭    时间: 2021-1-14 09:36     标题: 牛年祝福

•        牛气冲天
•        牛运亨通
•        牛市相随
•        牛劲百倍
•        牛年吉祥
•        牛转乾坤

牛年,你最牛!

附图:恒生银行的金牛扑满

[ 本帖最后由 苏杭 于 2021-1-14 11:57 编辑 ]

图片附件: 恒生小金牛.jpg (2021-1-14 11:57, 118.82 K) / 该附件被下载次数 41
http://sgwritings.com/bbs/attachment.php?aid=74176


欢迎光临 随笔南洋网 (http://sgwritings.com/bbs/) Powered by Discuz! 5.0.0